• 1

چاشنی ظرف مناسب مطابق با دو هدف اصلی: استفاده از همه، یا به همان اندازه که ممکن است، از ظرفیت مکعب ظرف. و حفاظت از محموله از دست رفتن یا آسیب در طول حمل و نقل.

ورق های پلاستیکی در کف ظرف قبل از چاشنی

 

1×40′ Fcl

Without Palletisation

1×20′ Fcl

Without Palletisation

Packaging
171 DRUMS / 33 ± 2 MT 110 DRUMS / 21 ± 1 MT New Steel Drum 185 Kgs
171 DRUMS / 26 ± 2 MT 110 DRUMS / 17 ± 1 MT New Steel Drum 150 Kgs
160 DRUMS / 33 ± 2 MT 100 DRUMS / 21 ± 1 MT New Steel Drum 220 Kgs
190 DRUMS / 19 ± 2 MT 130 DRUMS / 13 ± 1 MT New Steel Drum 100 Kgs