• 1

شرکت تولید قیر اصفهان (IBPC) شرکتی معتبر در شهر تاریخی اصفهان می باشد که در زمینه تولید و صادرات گریدهای مختلف از قیر، سیمان AKA آسفالت درگیرفعالیت دارد.